O MNIE
OFERTA
REFERENCJE
CENNIK
KONTAKT
PARTNERZY
REGULACJE

 

REGULACJE

 

U S T A W A

z dnia 25 listopada 2004 r.

o zawodzie tlumacza przysieglego

Rozdzial 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa okreœla warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tlumacza przysieglego, a takze zasady wykonywania tego zawodu.
2. Przepisów ustawy nie stosuje sie do tlumaczy jezyka migowego oraz innych systemów komunikacji niebedących jezykami naturalnymi.

Rozdzial 2
Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tlumacza przysieglego

Art. 2.

1.Tlumaczem przysieglym moze byc osoba fizyczna, która:
1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemnoœci, obywatelstwo innego panstwa;
2) zna jezyk polski;
3) ma pelną zdolnoœc do czynnoœci prawnych;
4) nie byla karana za przestepstwo umyœlne, przestepstwo skarbowe lub za nieumyœlne przestepstwo przeciwko bezpieczenstwu obrotu gospodarczego;
5) ukonczyla magisterskie studia wyzsze na kierunku filologia lub ukonczyla magisterskie studia wyzsze na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tlumaczenia, odpowiednie dla danego jezyka;
6) zlozyla z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejetnoœci tlumaczenia z jezyka polskiego na jezyk obcy oraz z jezyka obcego na jezyk polski, zwany dalej "egzaminem na tlumacza przysieglego".
2. Znajomoœc jezyka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tlumacza przysieglego.

Art. 3.

1. Tworzy sie Panstwową Komisje Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją", powolaną do przeprowadzania egzaminu na tlumacza przysieglego.
2. Czlonków Komisji powoluje i odwoluje, w drodze decyzji, Minister Sprawiedliwoœci.
3. Komisja sklada sie z 11 czlonków, wyrózniających sie wysokim poziomem wiedzy w zakresie jezyków obcych i technik tlumaczeniowych, w tym z:
1) czterech spoœród nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkolach wyzszych na kierunku filologia, wskazanych przez ministra wlaœciwego do spraw szkolnictwa wyzszego;
2) trzech spoœród tlumaczy przysieglych bedących czlonkami organizacji zrzeszających tlumaczy, wskazanych przez te organizacje;
3) trzech wskazanych przez Ministra Sprawiedliwoœci;
4) jednego wskazanego przez ministra wlaœciwego do spraw pracy.
4. Kadencja Komisji trwa 4 lata.
5. Na wniosek Komisji, Minister Sprawiedliwoœci moze powolac nie wiecej niz dwóch konsultantów, spelniających wymagania okreœlone dla czlonków Komisji, do udzialu w przeprowadzeniu egzaminu z okreœlonego jezyka.
6. Czlonkom Komisji oraz konsultantom, o których mowa w ust. 5, przysluguje wynagrodzenie za udzial w pracach Komisji oraz zwrot kosztów podrózy i noclegów na zasadach okreœlonych w przepisach dotyczących naleznoœci przyslugujących pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorządowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrózy sluzbowej na obszarze kraju.
7. Przed uplywem kadencji czlonek Komisji moze byc odwolany wskutek niewykonywania obowiązków czlonka, niezdolnoœci do ich wykonywania albo zrzeczenia sie czlonkostwa.
8. Obsluge biurową Komisji zapewnia Minister Sprawiedliwoœci.
9. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporządzenia, tryb dzialania Komisji oraz wysokoœc wynagrodzenia czlonków Komisji i konsultantów za udzial w jej pracach, w sposób zapewniający sprawnoœc dzialania Komisji oraz uwzgledniając zakres i naklad ich pracy wynikający z przygotowania i przeprowadzenia egzaminu.

Art. 4.

1. Egzamin na tlumacza przysieglego sklada sie z dwóch czeœci:
1) tlumaczenia pisemnego, z jezyka polskiego na jezyk obcy oraz z jezyka obcego na jezyk polski; 2) tlumaczenia ustnego, z jezyka polskiego na jezyk obcy oraz z jezyka obcego na jezyk polski.
2. Egzamin na tlumacza przysieglego uwaza sie za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu czeœci egzaminu wskazanych w ust. 1.
3. W razie niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat na tlumacza przysieglego moze przystąpic do ponownego jego skladania nie wczeœniej niz po uplywie roku od daty poprzedniego egzaminu.
4. Koszty egzaminu, w tym oplate egzaminacyjną, ponosi kandydat na tlumacza przysieglego.
5. Oplata egzaminacyjna stanowi dochód budzetu panstwa.
6. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporządzenia, wysokoœc oplaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tlumacza przysieglego, biorąc pod uwage rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu.
7. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporządzenia, szczególowy sposób przeprowadzenia egzaminu w czeœci pisemnej i ustnej, z uwzglednieniem obowiązku sprawdzenia umiejetnoœci tlumaczenia pism sądowych i urzedowych oraz tekstów prawniczych.

Art. 5.

1. Uprawnienia do wykonywania zawodu tlumacza przysieglego nabywa osoba, która zdala egzamin okreœlony w art. 4 ust. 1.
2. Nabycie uprawnien do wykonywania zawodu tlumacza przysieglego potwierdza œwiadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwoœci.

Art. 6.

1. Osoba, która nabyla uprawnienia do wykonywania zawodu tlumacza przysieglego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po zlozeniu œlubowania i wpisaniu na liste tlumaczy przysieglych.
2. Osoba, która nabyla uprawnienia do wykonywania zawodu tlumacza przysieglego, podlega wpisowi, na swój wniosek, na liste tlumaczy przysieglych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwoœci.
3. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporządzenia, wzór œwiadectwa, o którym mowa w art. 5 ust. 2, oraz sposób prowadzenia listy tlumaczy przysieglych, przy uwzglednieniu mozliwoœci prowadzenia tej listy w formie elektronicznej.

Art. 7.

1. Tlumacz przysiegly sklada wobec Ministra Sprawiedliwoœci œlubowanie wedlug nastepującej roty: "Mając œwiadomoœc znaczenia moich slów i odpowiedzialnoœci przed prawem, przyrzekam uroczyœcie, ze powierzone mi zadania tlumacza przysieglego bede wykonywac sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy panstwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując sie w swoim postepowaniu uczciwoœcią i etyką zawodową".
2. Po zlozeniu œlubowania tlumacz przysiegly sklada podpis pod jego rotą.

Art. 8.

1. Wpis tlumacza przysieglego na liste obejmuje:
1) imie i nazwisko;
2) date i miejsce urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) miejsce zamieszkania;
5) adres do korespondencji;
6) date nabycia uprawnien zawodowych tlumacza przysieglego;
7) oznaczenie œwiadectwa tlumacza przysieglego;
8) jezyk lub jezyki, w zakresie których tlumacz przysiegly posiada uprawnienia do wykonywania zawodu;
9) informacje o orzeczonych karach z tytulu odpowiedzialnoœci zawodowej tlumacza przysieglego; 10) informacje o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki.
2. Tlumacz przysiegly ma obowiązek zgloszenia zmiany danych objetych wpisem na liste w terminie 30 dni od daty powstania okolicznoœci uzasadniających zgloszenie zmiany. Do zgloszenia zalącza sie lub przedstawia dokumenty bedące podstawą zmiany treœci wpisu.

Art. 9.

1. Do dnia 31 stycznia kazdego roku Minister Sprawiedliwoœci oglasza, w formie obwieszczenia, w wydawanym przez niego dzienniku urzedowym, liste tlumaczy przysieglych, powiadamiając o tym wojewodów.
2. Wojewodowie udostepniają listy tlumaczy przysieglych nieodplatnie do powszechnego wglądu w miejscu do tego przeznaczonym, w siedzibie i godzinach pracy urzedu wojewódzkiego.
3. W obwieszczeniu i listach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zamieszcza sie danych wskazanych w art. 8 pkt 2, 4 i 9.

Art. 10.

Minister Sprawiedliwoœci udostepnia liste tlumaczy przysieglych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 9, w Biuletynie Informacji Publicznej, utworzonym na podstawie przepisów o dostepie do informacji publicznej.

Art. 11.

1. Minister Sprawiedliwoœci moze zawiesic tlumacza przysieglego, w drodze decyzji, na okres 5 lat, w wykonywaniu czynnoœci tlumacza przysieglego z powodu niewykonywania takich czynnoœci przez okres dluzszy niz 3 lata, licząc od dnia ostatniej czynnoœci.
2. W okresie zawieszenia Minister Sprawiedliwoœci moze, na uzasadniony wniosek tlumacza przysieglego, uchylic decyzje, o której mowa w ust. 1.

Art. 12.

Minister Sprawiedliwoœci skreœla, w drodze decyzji, tlumacza przysieglego z listy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w przypadku:
1) œmierci;
2) niespelniania wymogów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;
3) wniosku tlumacza przysieglego;
4) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu tlumacza przysieglego; 5) po uplywie okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Rozdzial 3
Zasady wykonywania zawodu tlumacza przysieglego

Art. 13.

Tlumacz przysiegly jest uprawniony do:
1) sporządzania i poœwiadczania tlumaczen z jezyka obcego na jezyk polski, z jezyka polskiego na jezyk obcy, a takze do sprawdzania i poœwiadczania tlumaczen w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
2) sporządzania poœwiadczonych odpisów pism w jezyku obcym, sprawdzania i poœwiadczania odpisów pism, sporządzonych w danym jezyku obcym przez inne osoby;
3) dokonywania tlumaczenia ustnego.

Art. 14.

Tlumacz przysiegly jest obowiązany do:
1) wykonywania powierzonych mu zadan ze szczególną starannoœcią i bezstronnoœcią, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;
2) zachowania w tajemnicy faktów i okolicznoœci, z którymi zapoznal sie w związku z tlumaczeniem; 3) doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Art. 15.

Tlumacz przysiegly nie moze odmówic wykonania tlumaczenia w postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na ządanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba ze zachodzą szczególnie wazne przyczyny uzasadniające odmowe.

Art. 16.

1.Wynagrodzenie za czynnoœci tlumacza przysieglego ustala, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie oznaczonego tlumaczenia.
2. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporządzenia, stawki wynagrodzenia za czynnoœci tlumacza przysieglego wykonane na ządanie podmiotów, o których mowa w art. 15, przy uwzglednieniu stopnia trudnoœci i zakresu tlumaczenia.
3. Minister Sprawiedliwoœci moze okreœlic, w drodze rozporządzenia, stawki maksymalne za czynnoœci tlumaczy przysieglych inne niz wymienione w ust. 2, przy uwzglednieniu stopnia trudnoœci i zakresu tych czynnoœci.

Art. 17.

1.Tlumacz przysiegly prowadzi repertorium, w którym odnotowuje czynnoœci wymienione w art. 13. 2. Repertorium zawiera:
1) date przyjecia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tlumaczeniem;
2) oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tlumaczenia;
3) opis tlumaczonego dokumentu, wskazujący nazwe, date i oznaczenie dokumentu, jezyk, w którym go sporządzono, osobe lub instytucje, która sporządzila dokument oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;
4) wskazanie rodzaju wykonanej czynnoœci, jezyka tlumaczenia, liczby stron tlumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy;
5) opis tlumaczenia ustnego wskazujący date, miejsce, zakres i czas trwania tlumaczenia;
6) wysokoœc pobranego wynagrodzenia;
7) informacje o odmowie wykonania tlumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15, zawierającą date odmowy, okreœlenie organu ządającego tlumaczenia oraz przyczyne odmowy tlumaczenia.

Art. 18.

1. Do poœwiadczania tlumaczen oraz poœwiadczania odpisów pism tlumacz przysiegly uzywa pieczeci, zawierającej w otoku jego imie i nazwisko, a w œrodku wskazanie jezyka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycje na liœcie tlumaczy przysieglych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Pieczec zamawia, na koszt tlumacza przysieglego, Minister Sprawiedliwoœci w Mennicy Panstwowej. 2. Na wszystkich poœwiadczonych tlumaczeniach oraz poœwiadczonych odpisach pism, które wydaje tlumacz przysiegly, wymienia sie pozycje, pod którą tlumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tlumaczeniach i odpisach pism nalezy stwierdzic, czy sporządzono je z oryginalu, czy tez z tlumaczenia lub odpisu oraz czy tlumaczenie lub odpis jest poœwiadczony i przez kogo.

Art. 19.

Tlumacz przysiegly, który uzyskal prawo do wykonywania zawodu, sklada wzór podpisu oraz odcisk swojej pieczeci Ministrowi Sprawiedliwoœci, ministrowi wlaœciwemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie, wlaœciwemu ze wzgledu na miejsce zamieszkania tlumacza przysieglego.

Art. 20.

1. Wojewodowie, wlaœciwi ze wzgledu na miejsce zamieszkania tlumacza przysieglego, sprawują kontrole nad dzialalnoœcią tlumaczy przysieglych w zakresie:
1) prawidlowoœci i rzetelnoœci prowadzenia repertoriów;
2) pobierania wynagrodzenia okreœlonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3. 2. W ramach sprawowanej kontroli wojewoda moze ządac:
1) okazania przez tlumacza przysieglego repertorium;
2) udzielenia przez tlumacza przysieglego wyjaœnien, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczących wykonywanych czynnoœci, w tym informacji zawartych w repertorium.
3. Wojewoda, w przypadku stwierdzenia niewykonywania czynnoœci tlumacza przysieglego przez okres dluzszy niz 3 lata, informuje o tym Ministra Sprawiedliwoœci.

Rozdzial 4
Odpowiedzialnoœc zawodowa tlumaczy przysieglych.

Art. 21.

1. Tlumacz przysiegly niewypelniający zadan, o których mowa w art. 14 i 15, oraz obowiązków okreœlonych w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 albo wypelniający te zadania lub obowiązki nienalezycie lub nierzetelnie, podlega odpowiedzialnoœci zawodowej.
2. Z tytulu odpowiedzialnoœci zawodowej wobec tlumacza przysieglego mogą byc orzeczone nastepujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu tlumacza przysieglego na okres od 3 miesiecy do 1 roku;
4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu tlumacza przysieglego, z mozliwoœcią ubiegania sie o jego ponowne nadanie nie wczeœniej niz po uplywie 2 lat od pozbawienia i po ponownym zlozeniu egzaminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6. 3. Orzeczoną kare odnotowuje sie we wpisie tlumacza przysieglego na liste.

Art. 22.

1. Odpowiedzialnoœc zawodowa tlumacza przysieglego ustaje z uplywem 3 lat od czasu popelnienia czynów, o których mowa w art. 21 ust. 1.
2. Jezeli w okresie przewidzianym w ust. 1 wszczeto postepowanie w sprawie odpowiedzialnoœci zawodowej tlumacza przysieglego, karalnoœc czynu ustaje z uplywem 2 lat od zakonczenia tego okresu.
3. Jezeli jednak czyn wyczerpuje jednoczeœnie znamiona przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, przedawnienie odpowiedzialnoœci zawodowej tlumacza przysieglego nie moze nastąpic wczeœniej niz przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.)[1] lub ustawy z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930, z póŸn. zm.)[2].

Art. 23.

1. Kara orzeczona z tytulu odpowiedzialnoœci zawodowej tlumacza przysieglego ulega zatarciu z mocy prawa, jezeli od daty uprawomocnienia orzeczenia o karze uplynely:
1) 2 lata - w przypadku kar wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 1-2;
2) 3 lata - w przypadku kar wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 3-4. 2. Z chwilą zatarcia ukaranie uwaza sie za niebyle; wpis o ukaraniu usuwa sie z listy tlumaczy przysieglych.

Art. 24.

1. Postepowanie w sprawie odpowiedzialnoœci zawodowej tlumacza przysieglego wszczyna i przeprowadza Komisja Odpowiedzialnoœci Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwoœci lub wojewody.
2. Podmiot, który zlecil tlumaczenie, moze zwrócic sie do Ministra Sprawiedliwoœci lub do wojewody o wystąpienie z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.
3. Postepowanie toczy sie z udzialem osoby, w stosunku do której jest prowadzone. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo tej osoby nie wstrzymuje postepowania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, moze ustanowic obronce spoœród tlumaczy przysieglych, adwokatów lub radców prawnych.

Art. 25.

1. Po przeprowadzeniu postepowania Komisja Odpowiedzialnoœci Zawodowej uniewinnia tlumacza przysieglego od zarzutu, orzeka wobec niego kare albo umarza postepowanie.
2. Orzeczenia Komisji Odpowiedzialnoœci Zawodowej zapadają w formie uchwaly, podejmowanej bezwzgledną wiekszoœcią glosów w obecnoœci co najmniej polowy jej czlonków.

Art. 26.

1. Od orzeczenia Komisji Odpowiedzialnoœci Zawodowej tlumaczowi przysieglemu oraz podmiotowi, który zlozyl wniosek o wszczecie postepowania w sprawie odpowiedzialnoœci zawodowej, przysluguje odwolanie do sądu apelacyjnego wlaœciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania tlumacza przysieglego.
2. Od orzeczenia umarzającego postepowanie Minister Sprawiedliwoœci moze wnieœc odwolanie, chociazby nie zlozyl wniosku o wszczecie postepowania w sprawie odpowiedzialnoœci zawodowej.
3. Od prawomocnego orzeczenia konczącego postepowanie sądowe nie przysluguje kasacja.

Art. 27.

Odpis prawomocnego orzeczenia o karze okreœlonej w art. 21 ust. 2 pkt 4 organ, który je wydal, przesyla niezwlocznie Ministrowi Sprawiedliwoœci w celu skreœlenia tlumacza przysieglego z listy.

Art. 28.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postepowania z tytulu odpowiedzialnoœci zawodowej stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postepowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z póŸn. zm.)[3] dotyczące postepowania uproszczonego. Nie stosuje sie przepisów o oskarzycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu spolecznym, o postepowaniu przygotowawczym oraz œrodkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pienieznej.

Art. 29.

1. Minister Sprawiedliwoœci powoluje, w drodze zarządzenia, Komisje Odpowiedzialnoœci Zawodowej skladającą sie z 9 osób, z których 4 osoby wskazuje Minister Sprawiedliwoœci, 1 osobe wskazuje minister wlaœciwy do spraw pracy oraz 4 osoby wskazują organizacje zrzeszające tlumaczy.
2. Czlonkom Komisji Odpowiedzialnoœci Zawodowej przysluguje wynagrodzenie za udzial w pracach tej Komisji oraz zwrot kosztów podrózy i noclegów na zasadach okreœlonych w przepisach dotyczących naleznoœci przyslugujących pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorządowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrózy sluzbowej na obszarze kraju.
3. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporządzenia, organizacje Komisji Odpowiedzialnoœci Zawodowej oraz wysokoœc wynagrodzenia jej czlonków w sposób zapewniający sprawnoœc dzialania Komisji oraz uwzgledniając zakres i naklad ich pracy wynikający z przeprowadzenia postepowania w sprawie odpowiedzialnoœci zawodowej. Rozdzial 5 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejœciowe i koncowe.

Art. 30.

W dekrecie z dnia 26 paŸdziernika 1950 r. o naleznoœciach œwiadków, bieglych i stron w postepowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445) wprowadza sie nastepujące zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przepisy dekretu niniejszego stosuje sie do naleznoœci œwiadków, bieglych i stron w postepowaniu przed sądami oraz innymi wladzami i organami wymiaru sprawiedliwoœci, jezeli szczególne przepisy ustawowe nie stanowią inaczej.";
2) w tytule rozdzialu - "Naleznoœci bieglych (tlumaczy)" - skreœla sie wyraz "(tlumaczy)";
3) art. 9 otrzymuje brzmienie: "Art. 9. 1. Bieglemu powolanemu przez sąd sluzy prawo do wynagrodzenia za wykonaną prace. 2. Bieglemu wezwanemu do sądu w razie nieskorzystania przez sąd z jego uslug sluzy prawo do wynagrodzenia za utracony z powodu stawiennictwa zarobek. 3. Bieglemu powolanemu poza miejscowoœc jego zamieszkania sluzy prawo do diet oraz do zwrotu kosztów przejazdów i noclegów. 4. W razie wezwania bieglego w kilku sprawach na ten sam dzien naleznoœci przewidziane w ust. 3 przyznaje sie tylko raz.";
4) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Œwiadkowie i biegli powinni zglosic ządanie przyznania im przypadających naleznoœci po wykonaniu swego obowiązku w tym samym dniu, a jezeli byli wezwani na rozprawe najpóŸniej nazajutrz po zakonczeniu rozprawy.";
5) art. 15 otrzymuje brzmienie: "Art. 15. 1. Naleznoœci œwiadków, bieglych i stron przyznaje i ustala sąd, a na rozprawie przewodniczący kompletu orzekającego. W przypadkach zgloszenia ządania po zamknieciu rozprawy naleznoœci moze przyznac i ustalic takze kierownik sądu. 2. Przyznaną naleznoœc nalezy wyplacic niezwlocznie w razie niemoznoœci niezwlocznej wyplaty - naleznoœc przekazuje sie pocztą bez obciązenia oplatą pocztową œwiadka, bieglego lub strony.".

Art. 31.

W ustawie z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzialach administracji rządowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 z póŸn. zm.)[4] w art. 24 w ust. 1 w pkt 3 na koncu kropke zastepuje sie œrednikiem i dodaje sie pkt 4 w brzmieniu: "4) tlumaczy przysieglych.".

Art. 32.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.)[5] wprowadza sie nastepujące zmiany:
1) w dziale IV tytul rozdzialu 6 otrzymuje brzmienie: "Biegli sądowi";
2) art. 157 otrzymuje brzmienie: "Art. 157. § 1. Prezes sądu okregowego ustanawia bieglych sądowych i prowadzi ich liste. § 2. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania bieglych sądowych, pelnienia przez nich czynnoœci oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwoœci moze równiez okreœlic szczególowe zasady powolywania i dzialania zespolów bieglych sądowych.".

Art. 33.

1. Osoby, które uzyskaly uprawnienia tlumacza przysieglego na podstawie przepisów dotychczasowych, stają sie tlumaczami przysieglymi w rozumieniu niniejszej ustawy pod warunkiem wpisu, na swój wniosek, na liste tlumaczy przysieglych, o której mowa w art. 6 ust. 2, w terminie 6 miesiecy od dnia wejœcia w zycie tej ustawy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, tlumacz przysiegly zalącza takze zaœwiadczenie, wydane przez prezesa sądu, przy którym zostal ustanowiony, potwierdzające okolicznoœci ustanowienia tlumaczem przysieglym.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do tlumaczy przysieglych jezyka migowego.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywac czynnoœci tlumacza przysieglego oraz poslugiwac sie dotychczasowymi pieczeciami tlumacza przysieglego, do czasu wpisu na liste tlumaczy przysieglych oraz uzyskania pieczeci tlumacza przysieglego, nie dluzej jednak niz w okresie 2 lat od dnia wejœcia w zycie ustawy.

Art. 34.

W terminie 3 miesiecy od dnia wejœcia w zycie ustawy Minister Sprawiedliwoœci powola Komisje, o której mowa w art. 3. Art. 35. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia.

 

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego EUROVERTUS Anna Brzozowska